శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా చాలీసా || Sri Shirdi Sai Baba Chalisa

లిరిక్ సహితంగా మీకు అందిస్తున్నాం. మీరు ఈ సాయి చాలీసా సంపూర్ణంగా విని
ఆనందిస్తారని భావిస్తున్నాము.

శిరిడీ వాసా సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవె ప్రభో

దత్త దిగంబర అవతారం- నీతో సృష్టి వ్యవహారం

త్రిమూర్తి రూపా ఓసాయి-కరుణించి కాపాడోయి

దరిశనమీయగ రావయ్యా- ముక్తికి మార్గం చూపుమయా ||శిరిడీ||కఫిని వస్త్రము ధరియించి-భుజముకు జోలి తగిలించి

నింబవృక్షపు ఛాయలలో-ఫకీరు వేషపు ధారణలో

కలియుగమందున వెలసితివి-త్యాగం సహనం నేర్పితివి

శిరిడీ గ్రామం నీవాసం-భక్తుల మదిలో నీరూపం   ||శిరిడీ||చాంద్‌పాటిలును కలుసుకొని-ఆతని బాధలు తెలుసుకుని

గుఱ్ఱపుజాడ తెలిపితివి-పాటిల్‌ బాధను తీర్చితివి

వెలిగించావు జ్యోతులను-నీవుపయోగించీ జలము

అచ్చెరువొందెను ఆగ్రామం-చూసీ వింతైనా దృశ్యం ||శిరిడీ||బాయిజా చేసెను నీసేవా-ప్రతిఫలమిచ్చావో దేవా

నీ ఆయువునూ బదులిచ్చీ-తాత్యానూ నీవు బ్రతికించి

పశుపక్షులనూ ప్రేమించీ-ప్రేమతొ వాటిని లాలించీ

జీవులపైనా మమకారం-చిత్రమయా నీ వ్యవహారం  ||శిరిడీ||నీ ద్వారములో నిలిచితినీ- నిన్నే నిత్యము కొలిచితినీ

అభయమునిచ్చీ బ్రోవుమయా-ఓ శిరిడీశా దయామయా

ధన్యము ఓ ద్వారకమాయీ-నీలో నిలిచెను శ్రీసాయీ

నీ ధునిమంటల వేడిమికీ-పాపము పోవునుతాకిడికీ  ||శిరిడీ||ప్రళయ కాలమూ ఆపితివీ-భక్తులనూ నీవు బ్రోచితివీ

చేసి మహమ్మారి నాశనము-కాపాడీ శిరిడీ గ్రామం

అగ్నిహోత్రీ శాస్త్రీకీ-లీలా మహత్యం చూపించీ

శ్యామానూ బ్రతికించితివీ-పామూ విషమూ తొలగించీ ||శిరిడీ||భక్తభీమాజీ క్షయరోగం-నశియించే అతనీ సహనం

ఊదీ వైద్యం చేశావూ-వ్యాధిని మాయం చేశావూ

కాకాజీ కి ఓసాయీ-విఠలదర్శనం ఇచ్చితివీ

దామూకిచ్చీ సంతానం-కలిగించితివీ సంతోషం ||శిరిడీ||కరుణాసింధూ కరుణించూ-మాపై కరుణా కురిపించూ

సర్వం నీకే అర్పితమూ-పెంచుము భక్తీభావమును

ముస్లిం అనుకొనె నినుమేఘా- తెలుసుకునీ ఆతని బాధా

దాల్చీ శివశంకర రూపం-ఇచ్చావయ్యా దరిశనమూ  ||శిరిడీ||డాక్టరుకూ నీవు రామునిగా-బల్వంతుకు శ్రీదత్తునిగా

నిమోనుకరుకూ మారుతిగా-చిదంబరుకు శ్రీగణపతిగా

మార్తాండ్‌కు ఖండోబాగా-గణూకు సత్యదేవునిగా

నరసింహస్వామిగ జోషీకి-దరిశనమిచ్చిన శ్రీసాయి   ||శిరిడీ||రేయీ పగలూ నీధ్యానం-నిత్యం నీలీలా పఠనం

భక్తితో చేయండీ ధ్యానం-లభించునూ ముక్తికి మార్గం

పదకొండూ నీ వచనాలు-బాబా మాకవె వేదాలూ

శరణని వచ్చిన భక్తులను-కరుణించి నీవూ బ్రోచితివీ  ||శిరిడీ||అందరిలోనా నీ రూపం-నీ మహిమా అతి శక్తిమయం

ఓసాయీ మేము మూఢులమూ- ఒసగుమయా మాకు జ్ఞానమునూ

సృష్టికి నీవేనయ మూలం-సాయీ మేమూ సేవకులం

సాయీ నామము తలచెదమూ-నిత్యము సాయిని కొలిచెదమూ  ||శిరిడీ||భక్తిభావనా తెలుసుకొనీ-సాయిని మదిలో నిలుపుకొనీ

చిత్తముతో సాయీ ధాన్యం-చేయండీ ప్రతినిత్యం

బాబా కాల్చిన ధునిఊదీ-నివారించునూ అదివ్యాధీ

సమాధినుండీ శ్రీసాయీ-భక్తులనూ కాపాడేనోయి ||శిరిడీ||మనప్రశ్నలకు జవాబులూ-తెలుపును సాయీ చరితములూ

వినండి లేక చదవండీ-సాయీ సత్యం చూడండీ

సత్సంగమునూ చేయండీ-బాబా స్వప్నం పొందండీ

భేదభావములు మానండీ-సాయే మన సద్గురువండీ ||శిరిడీ||వందనమయ్యా పరమేశా-ఆపద్బాంధవ సాయీశా

మా పాపములూ కడతేర్చూ-మామది కోరిక నెరవేర్చూ

కరుణామూర్తీ ఓసాయీ-కరుణతో మము దరిచేర్చోయీ

మా మనసే నీ మందిరమూ-మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం  ||శిరిడీ||