అక్టోబర్, 2020లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోందిఅన్నీ చూపించు
పూర్ణాహుతితో ముగిసిన షోడ‌శ‌దిన సుంద‌ర‌కాండ పారాయ‌ణ దీక్ష
tirumala

పూర్ణాహుతితో ముగిసిన షోడ‌శ‌దిన సుంద‌ర‌కాండ పారాయ‌ణ దీక్ష